Feb 18, 2015 Chinese Stroke Orders: dian, heng, shu, pie, na, ti, heng gou, heng zhe, heng zhe gou, heng pie, heng zhe ti.