The Grandmaster (2013) Yi dai zong shi (2013) Director KarWai Wong with Charlie Yeung, Tony ChiuWai Leung, Ziyi Zhang, Jin Zhang, Elvis Tsui, HyeKyo Song, KarYung Lau, Chau Yee Tsang